przesuń do początku strony

Informacja o umowie zawartej z audytorem

Strona główna Ład korporacyjny Ład korporacyjny Informacja o umowie zawartej z audytorem

Umowa o przeprowadzenie przeglądu skróconych sprawozdań finansowych ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okresy sześciu miesięcy kończące się 30 czerwca za lata 2014 do 2017 oraz badanie sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWA SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za lata 2014 do 2017 zawarta została z ERNST & YOUNG Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie w dniu 08.08.2014 roku.

Wynagrodzenie za przeprowadzenie przeglądu i badanie sprawozdań finansowych za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.12.2016 roku ustalono w wysokości 97 tys. złotych, bez podatku od towarów i usług (za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31.12.2015 rok 105 tys. złotych bez podatku od towarów i usług).

Witryna zarządzana przez InCMS