przesuń do początku strony

Wyniki ekonomiczne

Strona główna CSR 1. O nas Wyniki ekonomiczne

Nasza Spółka utrzymuje stabilny poziom finansów. Zarządzamy ryzykiem utraty płynności, zakładamy utrzymanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych przeznaczonych do obrotu oraz dostępność finansowania dzięki własnym zasobom finansowym, przyznanym instrumentom kredytowym i liniom gwarancyjnym. Tworzymy rezerwy na przewidywane straty w związku z istnieniem prawdopodobieństwa, że koszty związane z realizacją kontraktów przewyższą dochody.

Przeprowadzona na podstawie sprawozdania finansowego analiza poziomu wskaźników płynności, rotacji zapasów oraz obrotowości aktywów, pozwala na pozytywną ocenę kondycji finansowej firmy i realizowanej strategii finansowej. Współpraca z kilkoma bankami daje nam możliwość równomiernego zaangażowania środków finansowych oraz utrzymania odpowiedniego poziomu środków pieniężnych przeznaczonych do obrotu.
Z bankami jak i z towarzystwami ubezpieczeniowymi współpracujemy także w zakresie udzielania linii gwarancyjnych na zabezpieczenia: wniesienia wadium, zwrotu otrzymanej zaliczki, dobrego wykonania przedmiotu umowy handlowej, usunięcia wad i usterek w okresie gwarancyjnym oraz roszczeń dochodzonych na drodze postępowania sądowego, jak również w celu zagwarantowania terminowej zapłaty wierzytelności.

Wybrane wyniki ELEKTROBUDOWY SA

    w tysiącach zł
31.12.2015 31.12.2016
Aktywa razem 898 506 902 025
Zysk netto 47 162 53 121
Zamówienia 849 900 795 015
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 204 228 928 509
Pozostałe przychody operacyjne 19 718 15 604
Przychody finansowe 3 177 10 189
Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona ( Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów + Pozostałe przychody operacyjne + Przychody finansowe) 1 227 123 954 302
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 103 920 839 436
Koszty sprzedaży 3 881 2 576
Koszty ogólnego zarządu 13 085 15 328
Pozostałe koszty operacyjne 43 632 30 659
Koszty finansowe 3 587 2 246
Koszty działalności operacyjnej 1 168 105 890 245
w tym:    
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze 158 660 157 057
Podatki i opłaty 4 424 4 673
Inwestycje społeczne 147 103
Koszty odsetkowe 1 995 1 257
Koszty działalności operacyjnej (po uwzględnieniu wyłączeń ujętych) 1 002 879 727 155
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze 158 660 157 057
Koszty odsetkowe 1 995 1 257
Wypłacona dywidenda na rzecz właścicieli (za rok poprzedni) 0 18 991
Płatności na rzecz inwestorów 1 995 20 248
Podatki i opłaty 4 424 4 673
Podatek dochodowy (część bieżąca + podatek zakładów zagranicznych + korekta podatku za rok poprzedni) 25 841 18 889
Płatności na rzecz państwa 30 265 23 562
Inwestycje społeczne 147 103
Wartość ekonomiczna podzielona 1 193 946 928 125
Wartość ekonomiczna zatrzymana (wartość ekonomiczna wytworzona pomniejszona o wartość ekonomiczną podzieloną) 33 177 26 177

Plik z danymi w formacie xlsx Wybrane wyniki ELEKTROBUDOWY SA plik .xlsx6 kB

Witryna zarządzana przez InCMS