przesuń do początku strony

Struktura organizacyjna

Strona główna CSR 3. Nasz zespół Struktura organizacyjna

Jednym z najważniejszych zasobów naszej firmy jest zespół pracowników, istotny nie tylko z punktu widzenia realizowanej działalności operacyjnej, ale także z punktu widzenia stosowania określonych kierunków strategicznych. Na koniec 2016 roku zatrudnialiśmy 1802 pracowników. W odniesieniu do końca 2015 roku nastąpił spadek zatrudnienia o 150 osób (tj. o 7,7%). Z dniem 01.04.2016 roku w związku z decyzją o likwidacji spółki zależnej KONIP Sp. z o.o., na podstawie artykułu 23 Kodeksu pracy nastąpiło przejście 11 pracowników tej spółki do Biura Spółki ELEKTROBUDOWA SA.

W grupie pracowników na stanowiskach robotniczych stan zatrudnienia zmniejszył się o 5,1% w stosunku do roku 2015, a na stanowiskach nierobotniczych – o 1,9%.

Znacząca część pracy w naszej organizacji wykonywana jest przez pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę. W przeciągu całego roku 2016 zadania na rzecz Spółki wykonywane były także w ramach umów cywilnoprawnych – na dzień 31.12.2016 roku dotyczyło to 27 osób, w tym 3 kobiet.

Wszyscy pracownicy ELEKTROBUDOWY SA zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w 2016 roku objęci byli Zakładowym Układem Zbiorowym zawartym 20 stycznia 2004 roku pomiędzy pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Spółce (poza Zarządem Spółki).

W roku 2016 (od stycznia do grudnia) zatrudniliśmy 163 nowych pracowników (o 61,3% mniej, niż w roku poprzednim).

W całym roku 2016 roku rozwiązano umowę o pracę z grupą 322 pracowników, z tego 29 osób nabyło prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych rozwiązano umowę o pracę z 6 osobami.

Zatrudnienie ze względu na rodzaj umowy o pracę i płeć (w osobach) 31.12.2015 31.12.2016
umowy na czas nieokreślony 1475 1366
pełny etat ogółem 1457 1349
kobiety 178 162
mężczyźni 1279 1187
niepełny etat ogółem 18 17
kobiety 4 3
mężczyźni 14 14
pozostałe rodzaje umów (na czas określony, w tym na zastępstwa i na okres próbny) 477 436
  ogółem 477 436
kobiety 34 51
mężczyźni 443 385

Plik z danymi w formacie xlsx Zatrudnienie ze względu na rodzaj umowy o pracę i płeć (w osobach) plik .xlsx5 kB

Zatrudnienie ze względu na płeć i wiek (w osobach) 31.12.2015 31.12.2016
ogółem do 30 lat 549 460
30 do 50 lat 897 851
powyżej 50 lat 506 491
kobiety do 30 lat 51 49
30 do 50 lat 108 116
powyżej 50 lat 57 51
mężczyźni do 30 lat 498 411
30 do 50 lat 789 735
powyżej 50 lat 449 440

Plik z danymi w formacie xlsx Zatrudnienie ze względu na płeć i wiek (w osobach) plik .xlsx5 kB

Zatrudnienie w osobach ze względu na wymiar czasu pracy i płeć (w osobach) 31.12.2015 31.12.2016
pełny etat ogółem 1925 1777
kobiety 212 213
mężczyźni 1713 1564
niepełny etat ogółem 27 25
kobiety 4 3
mężczyźni 23 22

Plik z danymi w formacie xlsx Zatrudnienie w osobach ze względu na wymiar czasu pracy i płeć (w osobach) plik .xlsx5 kB

Zatrudnienie w podziale na lokalizacje  31.12.2015 31.12.2016
Kraj 1816 1674
dolnośląskie 90 5
kujawsko- pomorskie 6 16
lubuskie 1 -
łódzkie 69 65
małopolskie 82 72
mazowieckie 278 257
opolskie 7 101
pomorskie 54 18
śląskie 401 400
świętokrzyskie 2 -
wielkopolskie 766 683
zachodniopomorskie 60 57
Export 136 128
Finlandia 136 128
  1952 1802

Plik z danymi w formacie xlsx Zatrudnienie w podziale na lokalizacje plik .xlsx6 kB

Pracownicy nowozatrudnieni w podziale na lokalizacje 2015 2016
Kraj 403 153
wielkopolskie 192 52
mazowieckie 100 25
łódzkie 3 5
opolskie 12 5
śląskie 74 46
zachodniopomorskie 2 9
pomorskie 1 5
małopolskie 19 4
kujawsko-pomorskie - 2
Eksport 18 10
Finlandia 18 10
  421 163

Plik z danymi w formacie xlsx Pracownicy nowozatrudnieni w podziale na lokalizacje plik .xlsx5 kB

Pracownicy nowozatrudnieni według płci  2015 2016
kobiety 38 29
mężczyźni 383 134
  421 163  

Plik z danymi w formacie xlsx Pracownicy nowozatrudnieni według płci plik .xlsx5 kB

Pracownicy nowozatrudnieni według wieku  2015 2016
do 30 lat 259 103
30 do 50 lat 131 41
powyżej 50 lat 31 19
  421 163

Plik z danymi w formacie xlsx Pracownicy nowozatrudnieni według wieku plik .xlsx5 kB

Rotacja pracowników w podziale na lokalizacje 2015 2016
Kraj 305 298
wielkopolskie 88 107
mazowieckie 97 63
łódzkie 9 28
opolskie 7 13
śląskie 40 50
zachodniopomorskie 8 13
pomorskie 1 5
małopolskie 55 17
dolnośląskie - 1
kujawsko-pomorskie - 1
Eksport 15 24
Finlandia 15 24
  320 322

Plik z danymi w formacie xlsx Rotacja pracowników w podziale na lokalizacje plik .xlsx6 kB

Rotacja pracowników według płci 2015 2016
kobiety 22 35
mężczyźni 298 287
  320 322
w tym prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy 19 29

Plik z danymi w formacie xlsx Rotacja pracowników według płci plik .xlsx5 kB

Rotacja pracowników według wieku 2015 2016
do 30 lat 118 139
30 do 50 lat 146 113
powyżej 50 lat 56 70
  320 322

Plik z danymi w formacie xlsx Rotacja pracowników według wieku plik .xlsx5 kB

Witryna zarządzana przez InCMS