przesuń do początku strony

Rozwój pracowników (szkolenia i edukacja)

Strona główna CSR 3. Nasz zespół Rozwój pracowników (szkolenia i edukacja)

Rozwój naszych pracowników postrzegamy jako swoistą lokatę dla naszej Spółki, u podstaw której stoi przekonanie, że zespół kompetentnych pracowników to kwestia kluczowa dla działalności i rozwoju Grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA.

Mimo pewnych ograniczeń w realizacji planu szkoleń w naszej firmie – dynamiki budów, na których realizujemy naszą działalność usługową i rozproszonej struktury organizacyjnej w kontekście ograniczeń finansowych i logistycznych – co roku zwiększamy wydatki na rozwój. W roku 2016 zainwestowaliśmy w szkolenia pracownicze 1 409 tys. zł, czyli przeciętnie wydatki na jednego pracownika w tym okresie wynosiły 761 zł (suma wydatków na szkolenia w roku 2015 wyniosła 1 255 tys. złotych, przeciętny wydatek na jednego pracownika kształtował się na poziomie 653 zł). Udział kosztów szkoleń w funduszu wynagrodzeń w 2016 roku wynosił 1,2%, 1% w roku 2015.

Politykę szkoleniową w naszej firmie realizujemy w sposób planowy, w oparciu o procedurę stanowiącą część funkcjonującego w firmie systemu ISO 9001. Szkolenia odbywają się na podstawie przygotowywanego corocznie – w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych – planu szkoleń, z uwzględnieniem potrzeb bieżących, zarówno firmy, jak i samych pracowników. Oprócz szkoleń ogólnorozwojowych, zawodowych, specjalistycznych, kursów językowych, dofinansowujemy zdobycie uprawnień budowlanych, a także kształcenie w szkołach wyższych – studia pierwszego i drugiego stopnia, a także studia podyplomowe i studia MBA.

Inwestycje w rozwój pracowników w roku 2016 dotyczyły w szczególności polityki systematycznego budowania kultury organizacyjnej zorientowanej na zarządzanie projektami (Project Management), zagadnień zwiększających profesjonalizm działalności poszczególnych zespołów pracowniczych, w szczególności umiejętności menedżerskich, jak też doskonalenia znajomości języków obcych. Stałym już elementem w programie szkoleń są cyklicznie organizowane szkolenia dla koordynatorów BHP oraz dla Służb Pracowniczych, jak również Akademia Audytorów.

W 2016 roku utworzono stanowisko Głównego Specjalisty Techniki, który przy współpracy z działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi zajmuje się organizacją szkoleń zawodowych. Nadal naszym aktualnym dążeniem w obszarze rozwoju pracowników pozostaje podniesienie kompetencji technicznych kadry, zarówno pracowników montażu (elektromonterów), jak i pracowników specjalistycznych Grupy Pomiarowo-Rozruchowej oraz kadry zarządzającej (kierowników robót).

We wrześniu 2016 roku w Oddziale Produkcji rozpoczęła się realizacja warsztatów prowadzonych przez Lean Enterprise Institute Polska. Projekt został podzielony na trzy fazy. Pierwsza (wstępna) dedykowana była wyznaczonej grupie kluczowych pracowników przedsiębiorstwa, będących dalej liderami zmian Lean, a także odpowiedzialnymi za kluczowe procesy oraz obszary przedsiębiorstwa. Druga faza – projektowa – nastawiona była poprzez realizację warsztatów praktycznych na analizę sytuacji obecnej, znalezienie słabych punktów i obszarów do poprawy w pierwszej kolejności. Ostatnia, kluczowa faza – narzędziowa to seria równoległych, skoordynowanych działań w zakresie technik i narzędzi Lean. Tematem pierwszego szkolenia zrealizowanego we wrześniu były Podstawy Lean Manufacturing. Uczestnicy projektu mieli również okazję uczestniczyć w szkoleniach otwartych realizowanych przez Lean Enterprise Institute Polska w różnych firmach produkcyjnych i obserwować wdrożone rozwiązania LEANowe.

Dodatkowo, Kierownictwo Oddziału uczestniczyło w warsztatach dotyczących zdefiniowania struktury celów (Hoshin Kanri) dla Oddziału. Kolejne działania w ramach projektu Lean są kontynuowane w 2017 roku.
W grudniu 2016 roku Spółka podpisała umowę z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów na organizację we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i Institut d’Administration des Enterprises d’Aix–Marseille – IAE Aix–Marseille studiów Master of Business Administration dla kadry zarządzającej Spółki, a także z firmą MT&DC na organizację cyklu szkoleń w ramach Akademii Zarządzania Projektami. Obydwa programy zostały uruchomione z początkiem roku 2017 i obejmują łącznie ponad 50 osób na stanowiskach menedżerskich, w tym pracowników ze spółki zależnej ENERGOTEST Sp. z o.o. Uczestnicy studiów MBA realizują specjalnie opracowany program merytoryczny, mając możliwość pogłębienia swojej wiedzy z różnych obszarów, m.in. zarządzania strategicznego, procesów biznesowych, zarządzania projektami, rachunkowości, finansów oraz psychologii biznesu.

Wskaźniki dotyczące szkoleń realizowanych w ELEKTROBUDOWIE SA

(dotyczy szkoleń językowych, indywidualnych i grupowych bez szkoleń zawodowych i szkoleń BHP)

  2015 2016
Liczba wszystkich uczestników szkoleń (indywidualne, grupowe, językowe) 889 1049
- w tym kobiet 233 181
- w tym mężczyzn 655 868
Wskaźnik inwestycji w szkolenia w zł (koszty szkoleń/przeciętna liczba zatrudnionych) 652,52 760,79
Wskaźnik kosztów szkoleń w % (koszty szkoleń/koszty uzyskania przychodów) 0,10% 0,15%
Wskaźnik udziału kosztów szkoleń w wynagrodzeniach w % (koszty szkoleń/suma: wynagrodzeń bez odpraw, ubezpieczeń społecznych (bez FSS), odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników) 1,0% 1,2%
Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika (całkowita liczba godzin szkoleniowych/całkowita liczba pracowników) 12,80 11,71
Średnia liczba godzin szkoleniowych na kobietę (całkowita liczba godzin szkoleniowych odbytych przez kobiety/całkowita liczba kobiet) 25,93 18,29
Średnia liczba godzin szkoleniowych na mężczyzn (całkowita liczba godzin szkoleniowych odbytych przez mężczyzn/całkowita liczba mężczyzn) 11,17 10,81
Średnia liczba godzin szkoleniowych na kategorię pracowników (całkowita liczba godzin szkoleniowych odbytych przez pracowników w danej kategorii/całkowita liczba pracowników w danej kategorii)
- stanowiska dyrektorskie i kierownicze 17,33 26,13
- stanowiska specjalistyczne 26,68 21,74
- pozostałe stanowiska 6,58 4,48

Plik z danymi w formacie xlsx Wskaźniki dotyczące szkoleń realizowanych w ELEKTROBUDOWIE SA plik .xlsx6 kB

Witryna zarządzana przez InCMS