przesuń do początku strony

Relacje z klientami

Strona główna CSR 2. Nasz biznes Relacje z klientami

W ELEKTROBUDOWIE SA chcemy budować trwałe relacje, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu, które pozwalają czerpać obustronne korzyści. Z naszymi klientami jesteśmy w stałym kontakcie od ofertowania do zakończenia realizacji prac, czy to w ramach codziennych, pośrednich i bezpośrednich kontaktów handlowych, czy podczas systematycznej realizacji zadań na budowach.

Organizujemy specjalne warsztaty dedykowane klientom i dostawcom dotyczące wspólnie realizowanych projektów (przed rozpoczęciem budowy) oraz bierzemy udział w spotkaniach roboczych w trakcie ich realizacji. Oferujemy swoją pomoc w planowaniu potrzeb modernizacyjnych i inwestycyjnych. Wszyscy nasi klienci mają możliwość bieżącego zgłaszania nam swoich uwag, również w ramach prowadzonych zgodnie z procedurą Zintegrowanego Systemu Zarządzania badań zadowolenia klienta oraz w ramach ewentualnych procesów reklamacyjnych.

W roku 2016 w nowej strukturze organizacyjnej Oddziału Produkcji w Zakładzie Produkcyjnym w Koninie wyodrębniono Dział Serwisu, który działa jako samodzielna komórka realizująca zadania z zakresu serwisów gwarancyjnych i  pogwarancyjnych oraz instalacji wyrobów.

Zależy nam, by oferowane przez nas wyroby i usługi oraz doradztwo techniczne były na najwyższym poziomie. Do naszych klientów kierujemy ankiety badające stopień spełnienia ich wymagań. Pozyskane informacje, po analizie i wyciągnięciu wniosków, stanowią dla nas podstawę działań ukierunkowanych na poprawne ustalanie i realizowanie celów Spółki w układzie: klient– dostawca wewnętrzny, a poprzez doskonalenie jakości wewnętrznej na kształtowanie i doskonalenie jakości działań na zewnątrz Spółki.

Wyniki prowadzonych badań satysfakcji wskazują, że objęci nimi klienci są zadowoleni ze współpracy z naszą firmą. Żaden z oceniających nie ocenił jej negatywnie, wszyscy wyrazili chęć współpracy w przyszłości i deklarację, że poleciliby wyroby naszej firmy innym.

Klienci wysoko oceniają nasze wyroby z punktu widzenia ich eksploatacji (niezawodności, trwałości i łatwości obsługi) oraz jakości poziomu technicznego. Doceniani jesteśmy także za działania wspierające klienta: szkolenia użytkowników naszych wyrobów, doradztwo techniczne, przydatność dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) oraz jakość kontaktów z kierownictwem. Wysokie noty są nam także przyznawane za profesjonalizm/fachowość działania doradców technicznych, pracowników serwisu, personelu wykonawczego oraz kierowników kontraktów, a także poziom serwisu gwarancyjnego. Klienci korzystający z usług świadczonych przez Oddział Realizacji Projektów pozytywnie wypowiedzieli się także na temat m.in. przestrzegania dokonanych uzgodnień, terminowości realizacji zadań, uprzejmości i gotowości do pomocy naszych pracowników, uwzględniania życzeń klienta – otwartości na realizację dodatkowych zadań i odpowiedni tryb procedury reklamacji.

W wymienionych powyżej aspektach średnia ocena klientów wyniosła minimum 8 w skali 10-stopniowej, gdzie 1 oznaczało ocenę bardzo niekorzystną, a 10 – ocenę bardzo korzystną. W kategoriach ocena wyrobu/usługi oraz jakości wyrobu i serwisu, poziom wyników, mimo że wciąż były wysokie, spadł w stosunku do roku 2015. Jednocześnie z uwagi na małą liczbę pozyskanych ankiet (częstym problemem jest nakłonienie klienta do oceny współpracy) należy z dystansem podejść do wiarygodności uzyskanych wyników tak prowadzonego badania.

Witryna zarządzana przez InCMS