przesuń do początku strony

Relacje z dostawcami

Strona główna CSR 2. Nasz biznes Relacje z dostawcami

W Spółce funkcjonuje procedura kwalifikowania dostawców na podstawie określonych kryteriów zgodnie z obowiązującą nas normą ISO 9001. Kwalifikowani dostawcy podlegają pogłębionej ocenie jakościowej. Z ich usług korzysta się następnie w pierwszej kolejności, kierując do nich, zgodnie z przyjętymi procedurami, zapytanie ofertowe.

Współpracujemy z różnymi rodzajami dostawców, głównie producentami, hurtownikami, dystrybutorami/przedstawicielami zagranicznych producentów. W naszym systemie finansowo-księgowym zarejestrowanych jest ponad 20 tysięcy dostawców, również takich, którzy realizowali dla nas jednorazowe zakupy lub usługi. Podmiotów stale współpracujących z nami w zakresie dostaw na potrzeby produkcji jest około 200. Zdecydowana większość dostawców to firmy krajowe. Wśród dostawców zagranicznych są firmy zarówno europejskie z Niemiec, Czech, Hiszpanii, Włoch, Austrii, Słowacji i innych krajów UE, jak i z Azji – Chin, Korei czy Indii. Jednym z głównych dostawców wyrobów jest także Oddział Produkcji, w relacjach z którym stosuje się procedurę prowadzenia sprzedaży wewnętrznej.

Źródła zaopatrzenia w okresie do 31.12.2016 roku nie zmieniły się znacząco w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2015. Mając jednak na uwadze konieczność obniżenia kosztów, systematycznie prowadzone są intensywne poszukiwania nowych dostawców materiałów, oferujących korzystniejsze warunki zakupów. Na dzień 31.12.2016 ELEKTROBUDOWA SA nie była uzależniona od dostawcy, którego udział w stosunku do sprzedaży Spółki przekroczyłby 10%.

Wszyscy wybrani dostawcy są informowani o wymaganiach funkcjonującego w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania – Jakość, Środowisko, BHP poprzez stronę internetową Spółki, pisemną informację o obowiązkach wynikających dla dostawców oraz szkolenia przez osoby odpowiedzialne za nadzór ze strony Spółki nad dostawcami. Realizacja zakupów materiałów, elementów i podzespołów wchodzących w skład produkowanych wyrobów i usług świadczonych przez Spółkę oraz zakupów usług w ramach realizowanych kontraktów zgodnie z procedurą Zintegrowanego Systemu Zarządzania gwarantuje, że nabywane prze Spółkę wyroby, usługi i materiały do produkcji i montażu spełniają ustalone z klientem wymagania jakościowe, wymagania bezpieczeństwa dla środowiska oraz wymagania BHP w toku produkcji i użytkowania.

Mając na względzie zapewnienie bezpiecznego wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych oraz innych realizowanych na zlecenie Spółki, wszyscy nasi podwykonawcy (pracownicy dostawców świadczących usługi dla ELEKTROBUDOWY SA) zapoznawani są dodatkowo z wytycznymi systemu zarządzania BHP OHSAS (Occupational Health And Safety Management Systems). W trakcie ich szkolenia zwraca się uwagę na właściwą identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka zawodowego, reagowanie na zdarzenia potencjalnie wypadkowe oraz na sytuacje awaryjne, monitorowanie stanu BHP, sterowanie operacyjne, procedurę sterowania, monitorowania oceny działań związanych z aspektami środowiskowymi.

Każdy podwykonawca składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Wymagań systemowych do- tyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska obowiązujących w ELEKTROBUDOWIE SA, a także z treścią Instrukcji dla podwykonawców opisującej zasady postępowania w zakresie wywierania wpływu na jakość, środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy przez podwykonawców podczas realizacji zadań na rzecz Spółki. Oświadczenie to stanowi wyraz zobowiązania się do stosowania zaleceń zawartych w wymienionych dokumentach.

Witryna zarządzana przez InCMS