przesuń do początku strony

Nasza oferta

Zakres produktów i usług, jakie oferujemy naszym klientom, obejmuje:

 • kompleksowe instalacje elektroenergetyczne w zakresie średniego i niskiego napięcia w nowych, modernizowanych i remontowanych obiektach energetyki zawodowej;
 • generalne wykonawstwo inwestycji, w tym obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych;
 • kompleksową realizację układów automatyki i elektryki „pod klucz”;
 • produkcję urządzeń automatyki elektroenergetycznej;
 • produkcję i montaż szynoprzewodów;
 • produkcję rozdzielnic i aparatury rozdzielczej wysokich, średnich i niskich napięć;
 • stacje energetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia (nN, SN, WN);
 • realizację w systemie „pod klucz” stacji elektroenergetycznych oraz linii wysokich i najwyższych napięć dla operatorów dystrybucyjnych i przemysłowych;
 • pomiary i rozruch;
 • projektowanie urządzeń;
 • usługi serwisowe;
 • prace koncepcyjne i doradztwo.

Produkcja w ELEKTROBUDOWIE SA

Oddział Produkcji to cztery nowocześnie wyposażone i zorganizowane zakłady produkcyjne, które koncentrują różne typy i specyfikacje działań produkcyjnych.

Zakład Produkcji Rozdzielnic Średniego i Niskiego Napięcia (Konin)
Zakład Produkcji Rozdzielnic Średniego i Niskiego Napięcia produkuje rozdzielnice elektroenergetyczne w pełnym zakresie napięć, aż do poziomu 40 kV, w tym również rozdzielnice zabudowane w modułowych, prefabrykowanych stacjach kontenerowych. Przedmiotem oferty Zakładu Produkcji Rozdzielnic SN i nN jest także rozdzielnica OPTIMA-24 – pierwsza rozdzielnica tej klasy skonstruowana w pełni w Polsce. Zastosowanie gazu SF6 pozwoliło na zapewnienie jej kompaktowej budowy przy wysokim stopniu uzyskanej niezawodności i łatwości obsługi oraz niewielkich wymaganiach eksploatacyjnych.

Zakład Produkcji Rozdzielnic Wysokiego Napięcia (Konin)
W specjalnej strefie produkcyjnej (sterylnych pomieszczeniach tzw. Clean Room) wytwarzamy rozdzielnicę wysokiego napięcia w izolacji gazowej typu OPTIMA 145. Jest to pierwsza rozdzielnica wysokiego napięcia w izolacji gazowej (GIS), od podstaw zaprojektowana i wdrożona do produkcji w Polsce. Zastosowanie gazu SF6 pozwoliło na kompaktową budowę urządzenia. Otwiera ono dla naszej Spółki nowy segment rynku, zdominowany dotąd przez globalnych producentów. Produkcja tych rozdzielnic pozwala starać się o pozyskanie nowych zamówień w obszarze energetyki zawodowej, takich jak budowa Głównych Punktów Zasilania (stacji GPZ), stacji abonenckich, stacji sieciowych WN, ze szczególnym uwzględnieniem GPZ w zabudowie miejskiej, gdzie ze względu na ograniczoną kubaturę obiektów na znaczeniu zyskują, oprócz parametrów elektrycznych, relatywnie małe kompaktowe rozdzielnice SN/WN. Rozdzielnica gazowa stanowi najczęściej główny lub znaczący składnik kosztowy stacji. Jest to produkt złożony technicznie i technologicznie w stosunku do tradycyjnych rozdzielnic w izolacji powietrznej, gwarantujący jednocześnie najwyższe parametry techniczne i jakościowe.

Zakład Produkcji Szynoprzewodów (Tychy)
Projektujemy i wykonujemy szynoprzewody ELPE, ELPO i PELPO. Kierując się potrzebami Klientów i bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, opracowaliśmy i wdrożyliśmy do produkcji Modułowy System Rozdziału Energii PONTIS. Jego przewaga nad instalacjami kablowymi wynika przede wszystkim z jego wysokiej elastyczności, która pozwala na dowolny, indywidualny rozdział energii.
Chcąc utrzymać pozycję jednego z liderów producentów szynoprzewodów w Europie, ciągle udoskonalamy wytwarzane produkty i włączamy do produkcji wyroby pomocnicze oraz kompatybilne z produktem podstawowym.

Zakład Obróbki Mechanicznej (Modła Kolonia)
Zapewniamy wykonanie i dostawy szczególnie skomplikowanych, o bardzo dużym reżimie dokładności elementów wyposażenia dla rozdzielnic OPTIMA 145 i OPTIMA-24. Zakład specjalizuje się w produkcji między innymi systemów szyn zbiorczych, napędów wyłącznika oraz wszelkiego rodzaju styków prądowych i drobnych elementów rozdzielnic wysokiego napięcia. Wyposażenie w specjalistyczny sprzęt pomiarowy pozwala wykonywać detale na najwyższym poziomie jakościowym, umożliwiając tym samym współpracę z liderami światowymi między innymi w zakresie dostaw pomp oraz produkcji maszyn rolniczych.

Rozdzielnica to część systemu elektroenergetycznego. Umożliwia rozdział energii elektrycznej w wybranych miejscach sieci lub instalacji elektrycznej. Zawiera urządzenia i podzespoły: składa się z aparatury łączeniowej, zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej obsługującej linie zasilające (jedną lub więcej) i odpływowe. Rozdzielnica ma dostarczać do odbiorników energię elektryczną o parametrach zapewniających poprawną pracę tych odbiorników. Jest to urządzenie rozdzielcze główne i pomocnicze, zainstalowane w jednym pomieszczeniu, budynku lub wydzielonej przestrzeni zewnętrznej, wraz z tym pomieszczeniem, budynkiem lub przestrzenią zewnętrzną. Rozdzielnica odpowiada za kontrolę stanu instalacji i jej obciążenia. „Wychwytuje” informacje o każdym zakłóceniu, a w jej wnętrzu wykonywane są czynności mające na celu likwidację zakłócenia lub jego skutków. Jest to możliwe dzięki zainstalowanym w rozdzielnicy przyrządom pomiarowym, bezpiecznikom, łącznikom samoczynnym, przekaźnikom i układom automatyki. Konstrukcyjne rozwiązania rozdzielnic zależą m.in. od liczby i rozmiarów instalowanych aparatów i warunków, w jakich rozdzielnica ma pracować. Rozdzielnice różnią się także swoimi możliwościami.


Szynoprzewód to sztywny przewód, element przewodzący elektrycznie, zwykle o dużych wymiarach (długość rzędu 3 m, przekrój – kilkaset milimetrów kwadratowych) i jednolitej strukturze, służący do przekazywania prądu o zazwyczaj dużej wartości. Szynoprzewód umożliwia zasilanie wielu odbiorców przy użyciu jednej linii i stanowi skuteczny sposób zaopatrzenia w energię elektryczną odbiorników w obiektach przemysłowych, biurach czy galeriach handlowych. Stosowanie szynoprzewodów ma szereg zalet w porównaniu z wykorzystywaniem tradycyjnych instalacji zbudowanych w całości z kabli i kanałów kablowych, m.in. mniejszą czasochłonność instalacji, większą elastyczność w czasie projektowania i możliwość szybkich modyfikacji w przyszłości, większe bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu wysokiej jakości elementów.

Rozdzielnice
PONTIS
Stacje kontenerowe
Rozdzielnica WN w izolacji gazowej – OPTIMA 145

Produkcja najważniejszych wyrobów ELEKTROBUDOWY SA w ujęciu ilościowym i wartościowym

Typ wyrobu Jednostka miary  Ilość Wartość (w tyś zł) Struktura (%)
2015 2016 2015 2016 2015 2016
Rozdzielnice niskiego napięcia pola 1 472 764 56 209 27 671 20,35 12,90
Rozdzielnice średniego napięcia pola 1 999 1 518 132 149 101 034 47,84 47,11
Rozdzielnice wysokiego napięcia pola 10 36 5 651 18 052 2,05 8,42
Stacje kontenerowe SKP kpl 42 53 5 211 6 159 1,89 2,87
Mosty szynowe niskiego napięcia m 2 484 823 6 668 4 265 2,41 1,99
Mosty szynowe średniego napięcia m 446 81 3 994 688 1,45 0,32
Konstrukcje kablowe tony 2 - 17 - 0,01 -
Szynoprzewody ELPO, ELPE, PELPO kpl 58 54 29 675 25 076 10,74 11,69
Mosty PONTIS kpl. - 20   1 180 0,00 0,55
Pozostałe wyroby - - - 36 664 30 361 13,27 14,16
        276 238 214 486 100,00 100,00
Półfabrykaty do rozdzielnic i SKP - - - 115 972 67 313    

Plik z danymi w formacie xlsx Produkcja najważniejszych wyrobów ELEKTROBUDOWY SA w ujęciu ilościowym i wartościowym plik .xlsx6 kB

Sektory działalności kluczowych odbiorców naszych działań w zakresie usług budowlano-montażowych

W roku 2016 zrealizowaliśmy z sukcesem największy w historii ELEKTROBUDOWY SA kontrakt: budowę nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi w TAURON Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Tychy. Realizacja tego przedsięwzięcia trwała trzy lata, a jego finalnym efektem jest blok ciepłowniczy BC- 50 o mocy elektrycznej 58,3 MWe netto i 86 MWt mocy cieplnej, dzięki któremu TAURON Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Tychy jest obecnie najnowocześniejszym zakładem wysokosprawnej kogeneracji5 .

Wśród innych, realizowanych przez nas kontraktów w 2016 roku wymienić można następujące:

 • dostawa, montaż i badania pomontażowe komponentów i układów części elektrycznych oraz AKPiA w Elektrowni Atomowej OLKILUOTO 3 w Finlandii dla AREVA NP GmbH;
 • rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.;
 • rozbudowa i modernizacja stacji 220/110 kV Skawina wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400 kV dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.;
 • wykonanie prac w systemie „pod klucz” Instalacji filtracji zawiesiny wapnia posodowego dla CIECH Soda Polska S.A.;
 • dostawa systemów elektrycznych w ramach budowy bloku o mocy 910 MW na parametry nad- krytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II dla Emerson Process Management, Power and Water Solution Sp. z o.o.;
 • wykonanie prac elektrycznych w ramach projektu nr 11501/4 EPC TG7 70 MWE w EC w Płocku dla PKN Orlen S.A.;
 • zaprojektowanie, dostawa oraz zabudowa w systemie „pod klucz” turbozespołu upustowo-przeciwprężnego o mocy 70 MWe dla Doosan Skoda Power s.r.o.;
 • budowa układu zasilania rejonu szybu L-VI w ramach projektu „Zmiana funkcji szybu L-VI na materiałowo-zjazdowy” dla KGHM Polska Miedź S.A.;
 • przebudowa istniejącej kotłowni rezerwowo-szczytowej na kotłownię opartą na źródłach opalanych lekkim olejem opałowym wraz z infrastrukturą w EDF Polska S.A. o. Kraków dla EDF Polska S.A.;
 • modernizacja i remont systemów sterowania i nadzoru wraz z układami elektrycznymi bloków 7-12 w PGE Elektrowni Bełchatów dla Emerson Process Management Power and Water Solutions Sp. z o.o.

Wartość podpisanych przez Spółkę zamówień w 2016 roku wynosiła 795,0 mln złotych (w roku 2015 – 849,9 mln zł). 6,5 – procentowy spadek w pozyskaniu zamówień wynikał z sytuacji rynkowej i znacznego spadku inwestycji w kraju. Na uwagę zasługują takie projekty, jak:

  wartość (mln PLN)
Projektowanie, dostawy oraz budowa w systemie „pod klucz” Instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku dla PKN Orlen S.A. 247,5
Roboty dodatkowe – dostawa, montaż i badania pomontażowe komponentów i układów części elektrycznych i AKPiA dla Elektrowni Atomowej dla Areva NP GmbH 127,6
Wykonanie prac dla zadania pn.: „Budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole” dla Polimex Opole Sp. z o.o. Sp.ko. 48,9
Budowa Systemu Obrony Przeciwrakietowej Aegis w ramach Stopniowego i Adaptywnego Programu dla Europy Etap III w Redzikowie dla Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure Inc. 42,2
Wykonanie prac elektrycznych w ramach projektu nr 11501/4 EPC TG7 70 MWE w EC w Płocku dla PKN Orlen S.A. 16,2
Przebudowa układu wody chłodzącej w EC Żerań na potrzeby pracy nowego bloku gazowo-parowego o mocy ok. 450MWe dla PGNiG TERMIKA SA 13,6
Zaprojektowanie, dostawa oraz zabudowa w systemie „pod klucz” turbozespołu upustowo-przeciwprężnego o mocy 70 MWe dla Doosan Skoda Power s.r.o. 12,4
Usuwanie kolizji urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. na SE Skawina dla TAURON Dystrybucja S.A. 8,0
Wykonanie robót elektrycznych i AKPiA dla Zakładu Przerobu Odpadów Poflotacyjnych dla Zakładów Górniczo-Hutniczych„Bolesław” S.A. 7,8
Dostawa stacji kontenerowych SDN do KWB dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 7,3

5 Proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne ze względów ekologicznych.

Witryna zarządzana przez InCMS