przesuń do początku strony

Nasi partnerzy

Wiemy, że jako podmiot prowadzący działalność biznesową, poprzez codzienne decyzje i działania wpływamy na wiele różnych jednostek i grup, które wzajemnie, pośrednio i bezpośrednio oddziałują na naszą firmę.

Dbamy o dobre relacje z wszystkimi interesariuszami i staramy się włączać ich w poszukiwanie rozwiązań i odpowiedzi na kwestie związane z prowadzonymi przez nas działaniami, mając świadomość odpowiedzialności za ich wyniki. Mapa naszych interesariuszy, utworzona w wyniku przeprowadzonej wewnętrznej analizy z zaangażowaniem przedstawicieli różnych obszarów funkcjonalnych firmy i kadry zarządzającej, nie zmieniła się od zeszłego roku. Uwzględnia ona skalę wzajemnego wpływu (interesariuszy na Spółkę i Spółki na interesariuszy), jak również możliwe zainteresowanie interesariuszy ELEKTROBUDOWĄ SA.

W ELEKTROBUDOWIE SA dążymy do prowadzenia polityki otwartej komunikacji ze społecznościami lokalnymi w zakresie prowadzonych inwestycji – zależy nam, aby realizowane przez nas przedsięwzięcia były rozumiane i akceptowane przez społeczność lokalną oraz stwarzały szansę dla regionu będącego beneficjentem wdrażanych projektów.

Prowadzone działania komunikacyjne mają na celu utrzymanie jak najszerszego kontaktu z osobami zainteresowanymi inwestycją, przekazywanie bieżących informacji na temat postępów prac, uwarunkowań inwestycji i jej znaczenia. Szeroka kampania informacyjna ma również na względzie zachowanie zasady transparentności działań.

Na spotkania dotyczące realizacji dużych kontraktów mogących mieć wpływ na środowisko naturalne zapraszamy ich beneficjentów i interesariuszy: towarzystwa, fundacje, stowarzyszenia zajmujące się ochroną środowiska i szeroko pojętą ekologią, organizacje pozarządowe, urzędy miast, uczelnie, mieszkańców terenów, gdzie są realizowane nasze projekty. Konsultacje takie pozwalają na włączenie ww. grup w działania minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko, pełnią także rolę edukacyjną w zakresie tematyki zrównoważonego rozwoju.

Nasi interesariusze i sposoby komunikowania się z nimi

INTERESARIUSZE
ZEWNĘTRZNI
KLIENCI I INWESTORZY
 • cykliczne badania opinii i satysfakcji,
 • spotkania bezpośrednie,
 • konferencje i targi branżowe,
 • komunikaty giełdowe i prasowe, strona www, szkolenia, wsparcie techniczne.
DOSTAWCY
I PODWYKONAWCY
 • cykliczne badania opinii i satysfakcji,
 • spotkania bezpośrednie,
 • audyty.
AKCJONARIUSZE
 • raporty,
 • cykliczne spotkania,
 • posiedzenia Rad Nadzorczych.
RYNEK KAPITAŁOWY
 • spotkania bezpośrednie,
 • raporty bieżące i okresowe,
 • prezentacje wyników i ważnych wydarzeń,
 • strona www.
KONKURENCJA
 • konferencje i targi branżowe,
 • spotkania,
 • partnerstwo w projektach,
 • strona www.
STUDENCI I UCZNIOWIE
 • spotkania w ramach Targów Pracy,
 • cykliczne prezentacje merytoryczne na uczelniach i w szkołach,
 • programy praktyk firmowych,
 • partnerstwa ze szkołami średnimi i wyższymi,
 • zakładka www.kariera,
 • wydawnictwa dla studentów.
INTERESARIUSZE
WEWNĘTRZNI
WŁADZE SPÓŁKI
 • raporty,
 • cykliczne spotkania i prezentacje,
 • posiedzenia Rady Nadzorczej oraz Zarządu.
PRACOWNICY
 • cykliczne badania opinii i satysfakcji,
 • stały dialog z przedstawicielami Związków Zawodowych,
 • cykliczne spotkania z kluczowymi menedżerami,
 • newslettery firmowe,
 • spotkania firmowe (integracyjne).
GRUPA KAPITAŁOWA
 • raporty,
 • cykliczne spotkania,
 • posiedzenia Rad Nadzorczych.
INTERESARIUSZE
ZEWNĘTRZNI
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
 • raporty,
 • sprawozdania.
MEDIA
 • publikacje i informacje prasowe,
 • konferencje i briefingi branżowe.
ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA
BIZNESOWE
I BRANŻOWE
 • aktywne członkostwo,
 • cykliczne spotkania.
ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA
POZARZĄDOWE
(W TYM EKOLOGICZNE)
 • spotkania,
 • sesje dialogowe,
 • raporty,
 • sprawozdania,
 • strona www.
INSTYTUCJE FINANSOWE
 • raporty,
 • cykliczne spotkania.
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE
 • raporty,
 • audyty.
SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
 • sesje dialogowe,
 • spotkania informacyjne,
 • strona www,
 • strony dedykowane konkretnym, realizowanym projektom w ramach procesów komunikacji społecznej.

 

Przykładem opisanego wyżej podejścia jest kontynuowany w 2016 roku, a zapoczątkowany w roku 20133 Program Komunikacji Społecznej, w związku z realizacją projektu Rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna. Mając świadomość znaczenia rozumienia przez społeczność lokalną sensu i rangi inwestycji oraz uwzględniając wiele pytań z nią związanych, opracowano specjalną ulotkę informacyjną, która zawierała informacje nt. Inwestora, Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy, znaczenia SE Byczyna dla Górnego Śląska, zgromadzonych w tym regionie licznych zakładów przemysłowych, sposobach działania stacji elektroenergetycznej i jej wpływie na środowisko. Pod koniec roku 2013 uruchomiono również stronę internetową http://stacjabyczyna.pl, na której znaleźć można informacje istotne z punktu widzenia realizowanej inwestycji, odpowiedzi na możliwe pytania oraz aktualności dotyczące postępu prowadzonych prac. Od roku 2013 funkcjonowało także Biuro Prasowe Inwestycji, którego zadaniem był kontakt z mediami i udostępnianie materiałów niezbędnych dla przygotowania rzetelnych publikacji prasowych.

Od marca 2015 do marca 2016 roku odbyły się konsultacje społeczne, w których udział brali przedstawiciele samorządu, jaworznickich organizacji społecznych, środowiska naukowego, mieszkańców i lokalnych społeczników. W wyniku przeprowadzonych spotkań (w sumie sześciu) powstał dokument Konsultacje społeczne – wzorcowy dokument dialogu4, będący zbiorem dobrych praktyk konsultacyjnych. Dokument ten był kolportowany w formie fizycznej i elektronicznej do uczestników konsultacji społecznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, mediów, liderów opinii i urzędów miasta, które wyraziły na to zgodę.

We wrześniu 2015 roku zatwierdzony został Program Komunikacji Społecznej w związku z inwestycją Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Konin (http://stacjakonin.pl).

Podczas spotkania otwarcia, które odbyło się w styczniu 2016 roku, zaproszonym gościom przekazano informacje nt. inwestycji i jej powiązań ze środowiskiem naturalnym oraz podmiotów zaangażowanych w jej realizację. Pierwsze konsultacje społeczne odbyły się w lutym 2016 roku i, mimo prowadzonych akcji informacyjnych, nie spotkały się z zainteresowaniem – może wynikać to z zakorzenienia w świadomości lokalnej społeczności faktu istnienia stacji elektroenergetycznej i tego, że inwestycja rozmieszczona jest na wyizolowanych terenach przemysłowych Konina, nie stanowiąc tym samym powodów do niepokoju i nie kolidując z interesami społeczności lokalnych. Obok zaplanowanego spotkania miały również miejsce rozmowy z przedstawicielami kluczowych interesariuszy w ramach tzw. wywiadu swobodnego (m.in. z Urzędem Miasta w Koninie, Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim Delegatura w Koninie, ZE PAK SA). Ich celem było sondowanie wiedzy, opinii o inwestycji oraz postawy wobec niej, jak również przekazanie informacji na jej temat.

3 Spotkanie otwarcia miało miejsce w czerwcu 2013 roku w Urzędzie Miasta w Jaworznie. Miało ono na celu przedstawienie realizowanej inwestycji oraz nawiązanie kontaktu z władzami. W tym samym roku odbyło się spotkanie koordynacyjne kluczowych interesariuszy.

4 Dokument wypracowany został przez Zespół Agencji PR Pan Pikto wraz z uczestnikami sesji dialogowych.

Strona www poświęcona inwestycji Rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV
Okładka folderu informacyjnego przygotowanego w związku z realizacją inwestycji Rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV.
Okładka wypracowanego dokumentu wzorcowych konsultacji społecznych
Okładka folderu informacyjnego przygotowanego w związku z realizacją inwestycji Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Konin

Witryna zarządzana przez InCMS