przesuń do początku strony

Jakość i bezpieczeństwo naszych produktów

Strona główna CSR 2. Nasz biznes Jakość i bezpieczeństwo naszych produktów

W ELEKTROBUDOWIE SA dążymy stale do podnoszenia jakości produktów przy jednoczesnym zapobieganiu i minimalizowaniu niekorzystnego wpływu na środowisko. Wdrażanie systemów zarządzania rozpoczęliśmy w 1996 roku od Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 (certyfikacja w styczniu 1997 roku). Następnie w 2002 roku został wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz wymagania AQAP 2110. Od roku 2006 funkcjonuje elektroniczny system nadzoru nad dokumentacją systemową. W roku 2010 został wdrożony i certyfikowany system zarządzania BHP oparty na wymaganiach PN-N 18001 i BS OHSAS 18001. Od roku 2010 funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ), w skład którego wchodzą stosowane już wcześniej systemy zarządzania: jakością, środowiskowego i BHP, oparte na modelach przedstawionych w normach systemowych PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, OHSAS 18001 i PN-N 18001. System Zarządzania Jakością został dodatkowo uzupełniony o:

  • wymagania NATO dotyczące jakości, zgodnie z wymaganiami AQAP 2110;
  • wymagania zapewniania jakości przy budowie elektrowni jądrowych (bez certyfikacji);
  • wymagania jakości w procesie spawania według wymagań normy PN-EN ISO 3834-2;
  • wymagania jakościowe przy projektowaniu i produkcji konstrukcji stalowych oraz aluminiowych, określonych w normach PN-EN 1090–1 i PN-EN 1090-3.

Zakład Produkcji Rozdzielnic w Koninie spełnia dodatkowo wymagania jakościowe w produkcji rozdzielnic przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem spełniających wymagania Dyrektywy 94/9/WE i normy PN-EN ISO/ IEC 80079-34. Z kolei Zakład Produkcji Szynoprzewodów w Tychach dodatkowo realizuje wymagania jakościowe potrzebne do produkcji urządzeń ciśnieniowych na zgodność z Dyrektywą Ciśnieniową 97/23/WE.

Wyżej wymienione systemy wraz z wymaganymi uzupełnieniami podlegają regularnym auditom w nadzorze i recertyfikującym na zgodność ze stosowaną normą. Pozytywne wyniki auditów zewnętrznych, zapisy w raportach z auditów wewnętrznych i przeglądów ZSZ w 2016 roku są dowodem na poprawne funkcjonowanie systemów w Spółce oraz na to, że ELEKTROBUDOWA SA dostarcza wyroby i świadczy usługi zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowach, spełniające wymagania prawne i systemowe.

Kwestią priorytetową jest dla nas zapewnienie bezpieczeństwa obsługi produkowanych urządzeń elektroenergetycznych. Z tego też względu prowadzimy kompleksowe badania typu w akredytowanych, niezależnych laboratoriach badawczych zgodnie z międzynarodowymi normami i standardami oraz prowadzimy konsekwentne, rutynowe kontrole i badania podczas wszystkich etapów produkcji.

Dla wyeliminowania potencjalnych zagrożeń i zapobiegania wypadkom przy pracy z udziałem naszych wyrobów podjęliśmy następujące działania:

  • wszystkie wyroby niskonapięciowe (rozdzielnice i szynoprzewody PONTIS) podlegają ocenie zgodności według dyrektyw unijnych mających odpowiedniki w krajowych aktach prawnych. Wyroby ELEKTROBUDOWY SA spełniają wymagania dyrektywy niskonapięciowej dotyczącej bezpieczeństwa i są produkowane zgodnie z normami zharmonizowanymi;
  • regularnie badamy nasze wyroby na zgodność z postanowieniami dyrektywy EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) – pozytywne wyniki badań i niski poziom emisji promieniowania elektromagnetycznego nie wpływa niekorzystnie na organizmy żywe;
  • wszystkie oferowane przez ELEKTROBUDOWĘ SA typy rozdzielnic przechodzą przed wdrożeniem do produkcji badania typu, przeprowadzane przez zewnętrzne akredytowane laboratoria badawcze. Jednym z badań jest próba w warunkach łukowego zwarcia wewnętrznego, przeprowadzana między innymi w celu sprawdzenia wytrzymałości konstrukcji rozdzielnicy, która ma chronić ludzi przed obrażeniami w przypadku wystąpienia łuku wewnętrznego;
  • rozdzielnice ELEKTROBUDOWY SA, zgodnie z postanowieniami norm, przechodzą także badania producenta wykonywane przez pracowników kontroli jakości – wszystkie wyroby gotowe produkowane w ELEKTROBUDOWIE SA podlegają badaniu wyrobu zgodnemu z wymaganiami normy: rozdzielnice SN – PN-EN 62271-200, rozdzielnice nN – PN-EN 61439. Zakres weryfikacji oraz kryteria oceny zgodności wykonania wyrobów gotowych produkowanych w Oddziale Produkcji określa instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Celem badań wyrobu jest wykrycie wad materiałowych lub wykonawczych i potwierdzenie, że jest on zgodny z wyrobem, który przeszedł badanie typu i zgodny z dokumentacją;
  • ochrona podstawowa zapewniona jest poprzez zastosowanie izolacji części czynnych, obudów, przegród oraz przez umieszczenie wszystkich części czynnych poza zasięgiem. Dotyczy to zarówno rozdzielnic, jak i szynoprzewodów nN oraz SN, dla których wykonuje się badania typu oraz badania fabryczne zgodnie z IEEE C37.23 oraz PN-EN 62271-1 dla szynoprzewodów SN oraz PN-EN 61439-1 i PN-EN 61439-6 dla szynoprzewodów nN.
Kontrole i badania wyrobów w trakcie realizacji produktu przeprowadzane są w zakresie i w punktach procesu określonych dokumentami, które opracowywane są przez technologów. Są to: plany kontroli jakości (PKJ), instrukcje kontroli lub inne dokumenty technologiczne. Kontrole i badania wykonywane są przez kontrolerów jakości lub jako samokontrola pracownicza – decyduje o tym zapis w ww. dokumentach.

Szynoprzewody w izolacji powietrznej naturalnie chłodzone, które produkujemy w najpopularniejszych wariantach typu ELPE, ELPO oraz odmianie PELPO, wykonane są jako szyny prądowe w postaci aluminiowych rur lub profili umieszczonych w osłonie, również wykonanej z aluminium. Podczas normalnej pracy szynoprzewodu zewnętrzna osłona jest uziemiona, zapewniając obsłudze możliwość bezpiecznej pracy w bezpośrednim otoczeniu szynoprzewodów (urządzenie pod napięciem). Obudowa ta stanowi również ekran zatrzymujący szacunkowo ponad 95% promieniowania elektromagnetycznego, które jest generowane podczas przepływu prądu przez szyny prądowe. Podczas badań typu szynoprzewodów określamy i mierzymy natężenie pola magnetycznego wokół szynoprzewodu. Pomiary te zazwyczaj wykonuje również sam użytkownik szynoprzewodu, wyznaczając strefy występowania pola magnetycznego, jednakże konieczność wykonania takich badań określają odrębne przepisy odpowiednie dla danego obiektu. Na życzenie klientów wykonujemy także analizę/ocenę ryzyka metodą HAZOP lub RISC SCORE.

Szynoprzewody wykonujemy według polskich i europejskich standardów PN-EN, IEC oraz zgodnie z amerykańską normą IEEE, które określają wymogi odnośnie projektowania, produkcji oraz badań. Normy te oraz żadne inne przepisy nie wymagają od producenta specjalnego sposobu znakowania szynoprzewodów – poza tabliczkami znamionowymi zawierającymi parametry znamionowe szynoprzewodu – oraz nie wymagają określenia, pomiaru czy monitorowania innych wskaźników. Szynoprzewody niskiego napięcia (do 1 kV napięcia zmiennego oraz 1,5 kV napięcia stałego), które podlegają ocenie zgodności według dyrektyw unijnych, znakuje się znakiem CE.

Identyfikację wyrobów gotowych zapewnia się poprzez oznaczenie wyrobu gotowego tabliczką znamionową z niepowtarzalnym numerem fabrycznym (dotyczy wyrobów, dla których obowiązuje założenie tabliczek znamionowych) lub oznaczenie według uzgodnionej z klientem specyfikacji. Zakres informacji umieszczonych na tabliczkach znamionowych dla rozdzielnic jest zgodny z normą: PN-EN 62271-200 dla rozdzielnic SN, PN-EN 61439-1 dla rozdzielnic nN.

Przykład tabliczek znamionowych. Jeśli klient nie zgłosił innych wymogów, tabliczki wygrawerowane są na laminowanych płytach grawerskich i nitowane do wyrobu.

W roku 2016 nie ponieśliśmy kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi użytkowania produktów i usług. Nie wykazano także przypadków niezgodności z regulacjami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo.

Szynoprzewody ELPE
Rozdzielnica OPTIMA 24

Informacje o produkcie i usłudze wymagane przez procedury organizacji związane z oznakowaniem produktu

  Rozdzielnice Stacje kontenerowe Szynoprzewody
Pochodzenie surowców wykorzystywanych do produktu niewymagane, na życzenie klienta dostarczamy stosowne certyfikaty materiałowe niewymagane, chyba że przepisy kontraktowe stanowią inaczej (ograniczające pochodzenie surowców użytych do produkcji tylko do krajów Unii Europejskiej)
Skład, w szczególności dotyczący substancji charakteryzujących się potencjalnym oddziaływaniem społecznym lub środowiskowym - niewymagane dla rozdzielnic nN i SN,
- dla rozdzielnic typu GIS wykorzystujących gaz SF 6 podawane są wszystkie informacje wymagane przez dyrektywy UE i stosowne regulacje prawne
niewymagane
Bezpieczeństwo stosowania produktu lub usługi wraz z wyrobami ELEKTROBUDOWY SA dostarczana jest do klienta dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR). W niej szczegółowo opisane są kwestie bezpiecznego użytkowania, instalowania, serwisowania, transportu, postępowania z odpadami itp.
Odpady, wykorzystanie produktu oraz oddziaływania środowiskowe i społeczne - niewymagane dla rozdzielnic nN i SN
- dla rozdzielnic typu GIS wykorzystujących gaz SF 6 podawane są wszystkie informacje wymagane przez dyrektywy UE i stosowne regulacje prawne w przynależnych do nich DTR
niewymagane niewymagane

Plik z danymi w formacie xlsx Informacje o produkcie i usłudze wymagane przez procedury organizacji związane z oznakowaniem produktu plik .xlsx6 kB

Witryna zarządzana przez InCMS